Γ’ Λυκείου

  • Δωρεάν εγγραφή.
  • Δωρεάν παροχή εκδόσεων υψηλού επιπέδου.
  • Δωρεάν υποστήριξη με ενισχυτικές ώρες για αφομοίωση της ύλης και κάλυψη των αδυναμιών των μαθητών.
  • Ειδικά τμήματα μαθητών με υψηλές επιδόσεις.
  • Συνεχείς γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης τελικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς